Resevillkor

Särskilda resevillkor

Särskilda villkor för paketresearrangemang vid försäljning till näringsidkare. Dessa villkor gäller även privatpersoner för varje respektive del av paketresorna.

1. Tillämpningsområde

Dessa särskilda villkor skall tillämpas vid försäljning av paketresearrangemang till näringsidkare. Bestämmelserna i lag (1992:1672) om paketresor skall inte tillämpas på detta avtal.

2. Definitioner

Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal.

Arrangör: Premier Padel Travel

Kund: Den som är betalningsansvarig för paketresan

Paketresearrangemang: Ett arrangemang bestående av två eller fler resetjänster såsom t.ex. transport, hotell och konferens

Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett Paketresearrangemang

3. Avtalet

Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören skall skriftligen per brev, e-post eller sms bekräfta kundens beställning utan dröjsmål.

Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med Arrangörens bekräftelse de fullständiga villkoren för Paketresearrangemanget. Härutöver kan dock även gälla de särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t ex flygbolag) uppställer avseende viss tjänst eller produkt.

4. Pris och ändring av pris

Det totala priset för researrangemanget framgår av bekräftelsen. Om inte annat framgår av bekräftelsen skall betalning för researrangemanget ske i enlighet med denna punkt.

Priset är baserat på de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande förhållanden. Arrangören förbehåller sig rätten att höja priset beroende på ändrade valutakurser, nya eller höjda avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt.

Om inte annat anges i samband med bokningen är Premier Padel Travel anmälningsavgift 3 000kr/person. Denna anmälningsavgift skall vara Premier Padel Travel tillhanda 14 dagar efter bokning av resan eller enligt avtal

3000 SEK av det totala priset för researrangemanget faktureras i samband med att Kunden accepterar Arrangörens offert (anmälningsavgift). Resterande del av priset skall betalas senast 45 dagar före avresa. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.

För varje ändring i redan gjord beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden 500 kronor per person och ändring.

Eventuella tillkommande kostnader på grund av beställningar av Kunden efter Arrangörens bekräftelse debiteras särskilt med den faktiska kostnaden med tillägg för en avgift om 500 kronor.

5. Ändringar i avtalet

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens önskemål om eventuella ändringar i avtalet.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring.

6. Avbeställning av resan

Avbeställning av ett bokat Paketresearrangemang skall ske skriftligen via brev eller e-post. Vid Kundens avbeställning debiteras följande kostnader.

  • Vid avbeställning av resan återbetalas inte anmälningsavgiften.
  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar innan avresa: 50 % av resans pris
  • Vid avbeställning mellan 59 och 15 dagar före avresa 90 % av resans pris
  • Vid avbeställning 14 dagar före avresa eller senare 100 % av resans pris

Vid avbeställning av delar av Paketresearrangemang eller enstaka Resenär skall avbeställningskostnaden beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella delen eller Resenären. Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avbokningsbara flygbiljetter, uppgår kostnaden normalt sett till hela priset. Evenemangsbiljetter är inte återbetalningsbara.

7. Avbeställningsskydd

Om Kunden tecknat avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor för denna försäkring.

8. Namnbyte m.m

Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är bindande enligt punkten 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga.

Kunden ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till ändringen. Utöver Arrangörens avgift kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

9. Force Majeure

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll.

Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. Om Arrangören häver avtalet med stöd av denna bestämmelse äger kunden endast rätt till återbetalning för outnyttjade tjänster om och i den mån Arrangören erhåller återbetalning från berörda underleverantörer.

10. Friskrivning

Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på flygbolag  t ex beroende på förseningar, inställda flyg o s v. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berört flygbolag.

11. Reklamation och avhjälpande

Kund eller Resenär får inte åberopa fel eller brist i paketresarrangemang om inte reklamation skriftligen skett till arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på resmålet.

12. Kundens och Resenärens ansvar

Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas Arrangören. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för att rätta felaktig uppgift.

Kunden och Resenärer ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. som krävs för Paketresearrangemanget.

Kunden och Resenärer skall under Paketresearrangemanget följa alla rimliga anvisningar och rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. Kunden och Resenärer ansvarar för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar och föreskrifter från Arrangören och dennes underleverantörer.

13. Evenemangsbiljetter

Evenemang kan flyttas från utsatt dag, tidpunkt och plats. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om evenemangsflyttar. Kostnader som tillkommer för resenären till följd av att evenemang byter datum, tid eller plats är resenärens eget ansvar. Evenemangsbiljetter/bokningar är inte avbokningsbara eller återbetalningsbara oavsett övriga avbokningsregler.

Vid evenemang med hemmalag respektive bortalag kan det finnas regler gällande uppträdande och klädsel. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i vad som gäller angående detta på respektive evenemang.

15. Premier Padel Travel reserverar sig för tryck- och skrivfel på hemsida, annonsmaterial, bokningsbekräftelser, reseinformation och fakturor.

14. Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av Lunds tingsrätt.